Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer is een stichting die als vangnet fungeert. Het is een vangnet voor iedereen die de schade niet kan claimen bij de eigen verzekeraar. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die niet verhaald kan worden wegens het onbekend blijven van de dader of het onverzekerd zijn van de dader. In voorkomende situaties kan schade worden vergoedt die met een gestolen voertuig is veroorzaakt.

Het gaat uitsluitend om schades die door het gebruik van een ander motorvoertuig zijn ontstaan. Alleen dan kan namelijk een vergoeding van de stichting Waarborgfonds Motorverkeer worden verkregen als uiteraard ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

Indien er sprake is van een all risk autoverzekering of beperkt casco verzekering, dan zal de schade altijd meteen aan de verzekeraar moeten worden gemeld. Die zal dan eventueel proberen de schade bij het Waarborgfonds Motorverkeer te verhalen.

Vergoeding Waarborgfonds Motorverkeer
Om voor een vergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer in aanmerking te komen, moet de verzekerde zelf wel inspanningen hebben verricht om bijvoorbeeld de dader te achterhalen. Als de dader achterhaald is, dan moet deze aansprakelijk worden gesteld en er moet aangifte bij de politie worden gedaan. Een andere voorwaarde is het kunnen overleggen van twee getuigenverklaringen. Ook moet worden aangetoond dat de schade door een ander motorvoertuig veroorzaakt is.

Wie aan de criteria voldoet kan op het Waarborgfonds Motorverkeer een beroep doen, waarbij er nooit een hogere vergoeding zal volgen dan het bedrag waarvoor de dader wettelijk aansprakelijk is. Er kan online een vergoeding worden aangevraagd, waarbij diverse vragen beantwoord moeten worden.

Eigen risico
Per benadeeld legt er bij het doen van een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer altijd een eigen risico ter hoogte van 250 euro.

Gemoedsbezwaarden
Op het Waarborgfonds Motorverkeer kan ook door gemoedsbezwaarden een beroep worden gedaan, die om principiële redenen een autoverzekering weigeren. Er kan dan een vrijstelling gegeven worden voor de plicht tot het afsluiten van een autoverzekering.

Er moet uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden om een vrijstelling te krijgen. De gemoedsbezwaarde dient bijvoorbeeld elk jaar een bijdrage te betalen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Schade die met hun eigen voertuig veroorzaakt wordt, moet ook zelf betaald worden, waarbij het fonds het schadebedrag kan voorschieten. Dat bedrag kan dan door de gemoedsbezwaarde in termijnen worden afgelost.

Een aanrijding meemaken is bijzonder vervelend, maar nog erger als het betrokken
voertuig niet verzekerd blijkt te zijn of als de auto is gestolen. In dat geval zal er
vaak zelf moeten worden opgedraaid voor de schade, maar kan het Waarborgfonds
Motorverkeer eventueel ook uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds Motorverkeer bestaat als sinds 1965 tegelijk met de WAM, zodat
autobezitters verplicht zijn om de auto wa te verzekeren. Via deze verzekering wordt
automatisch een bijdrage geleverd aan het fonds.

Er kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer indien er aan
een van de vijf volgende voorwaarden is voldaan:

• Identiteit van tegenpartij kan niet achterhaald worden als gevolg van doorrijden.
• Het motorvoertuig van de tegenpartij is niet verzekerd.
• Betrokken auto is gestolen en de bestuurder is daarvan op de hoogte.
• Auto is verzekerd, maar de verzekeraar is failliet gegaan.
• Niet verzekerd op grond van principiële bezwaren met vrijstelling van de
overheid.

Schade aan de auto
Het maakt niet uit wat de schade is als er een beroep op het Waarborgfonds
Motorverkeer wordt gedaan. Dat kan namelijk om zowel materiële schade aan een gevel
gaan als om letselschade. Er is wel sprake van een eigen risico indien er sprake is van
materiële schade.

Wie aan een van de vijf basisvoorwaarden voldoet, moet overigens nog wel met een
aantal zaken rekening houden. Gaat het bijvoorbeeld om een bestuurder waarvan de
identiteit niet bekend is, dan zal er wel een inspanning moeten worden verricht om
achter de identiteit te komen. Dat kan door de politie in te schakelen of bijvoorbeeld
door een oproep te plaatsen. Met deze acties moet niet te lang worden gewacht, want dat
kan een reden zijn om de schade niet te vergoeden. Noteer in elk geval altijd meteen het
kenteken van de auto.

Schadeclaim indienen
Afhankelijk van het type schade zijn er mogelijkheden om de schade via de website van
het Waarborgfonds Motorverkeer te melden. Het is ook mogelijk om op de website de
benodigde formulier te downloaden en deze voorzien van een handtekening op te sturen
met een kopie van het Europees schadeformulier en andere bewijsstukken. Na drie jaar
verjaart de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen bij dit fonds.

Er wordt automatisch een ontvangstbevestiging van de schadeclaim verzonden. Er
wordt vaak binnen vier weken al uitsluitsel gegeven over het al dan niet verstrekken
van een vergoeding. De afhandeling kan langer duren als niet alle benodigde stukken
aanwezig zijn of als er sprake is van letselschade.

Indien er sprake is van een all risk autoverzekering, dan moet de schade uiteraard eerst
bij de verzekeraar worden gemeld. Zij hebben eventueel ook de mogelijkheid om de
schade via het Waarborgfonds Motorverkeer te verhalen.